کتاب ها

با نمایان شدن و تکامل شیوه های نوین آموزش و یادگیری همچنان کتاب اصلی ترین محور آن بوده، هست و خواهد بود. از سبک های جدید آموزش، از سی دی ها و آموزش های تصویری گرفته تا راهکارهای بخاطر سپاری که بشر در چند دهه اخیر آنها را کشف کرده است، همه و همه مکملی برای کتاب ها و یادگیری بهتر بوده اند. کتاب ها اصلی ترین محور یادگیری تلقی می شوند زیرا تنها شیوه ای که در آن بطور کامل بسته به دسته بندی و نوع آن می توان یک سری آموزش های پیوسته و کامل را جست و جو کرد کتاب است. در زیر می توانید جدیدترین کتاب های آموزشی نگاشته شده توسط مجله آموزشی هایپر کالج که توسط افراد متخصص تهیه و منتشر شده است را بررسی بفرمایید: